Opšti uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja veb stranice

Veb stranica amber.rs koja se nalazi na https://www.amber.rs je delo zaštićeno autorskim pravima čiji je vlasnik Amber Software d.o.o. Određene karakteristike Sajta mogu biti predmet dodatnih smernica, uslova ili pravila, koja će biti objavljena na Sajtu u vezi sa takvim funkcijama.

Svi takvi dodatni uslovi, smernice i pravila uključeni su referencom u ove Uslove.

Ovi Uslovi korišćenja opisuju pravno obavezujuće odredbe i uslove koji nadgledaju Vaše korišćenje Sajta. Prilikom korišćenja sajta, poštujete ove uslove i izjavljujete da imate ovlašćenje i kapacitet da shvatite ove Uslove. Treba da imate najmanje 18 godina da pristupite sajtu. Ako se ne slažete sa svim odredbama ovih uslova, nemojte koristiti sajt.

Pristup sajtu

Kompanija Vam daje neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu, ograničenu licencu za pristup sajtu isključivo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Određena ograničenja

Prava koja su Vam odobrena u ovim Uslovima podležu sledećim ograničenjima:

  • nećete prodavati, iznajmljivati, davati u zakup, prenositi, dodeljivati, distribuirati, hostovati ili na drugi način komercijalno iskorišćavati Sajt;
  • nećete menjati, praviti derivate, rastavljati, obrnuto kompajlirati ili obrnuti inženjering bilo koji deo Sajta;
  • nećete pristupiti sajtu da biste napravili sličnu ili konkurentnu veb lokaciju;
  • osim kako je ovde izričito navedeno, nijedan deo Sajta ne sme da se kopira, reprodukuje, distribuira, ponovo objavljuje, preuzima, prikazuje, postavlja ili prenosi u bilo kom obliku ili na bilo koji način, osim ako nije drugačije naznačeno, bilo koje buduće izdanje, ažuriranje ili drugi dodatak funkcionalnosti Sajta podleže ovim Uslovima. Sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim napomenama na Sajtu moraju se zadržati na svim njihovim kopijama.

Kompanija zadržava pravo da promeni, suspenduje ili ukine Sajt sa ili bez obaveštenja. Odobrili ste da Kompanija neće biti odgovorna prema vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu promenu, prekid ili ukidanje Sajta ili bilo kog dela.

Nema podrške ili održavanja

Saglasni ste da Kompanija neće imati obavezu da Vam pruži bilo kakvu podršku u vezi sa Sajtom.

Isključujući bilo koji korisnički sadržaj koji možete da pružite, svesni ste da su sva prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava, patente, žigove i poslovne tajne, na Sajtu i njegovom sadržaju u vlasništvu Kompanije ili dobavljača Kompanije. Imajte na umu da Vam ovi Uslovi i pristup sajtu ne daju nikakva prava, vlasništvo ili interes u ili bilo koje pravo intelektualne svojine. Kompanija i njeni dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu data ovim Uslovima.

 

Veze i oglasi trećih strana

Sajt može sadržati veze ka veb lokacijama i uslugama trećih strana i/ili prikazivati oglase trećih strana. Takve veze i oglasi trećih strana nisu pod kontrolom Kompanije i Kompanija nije odgovorna za veze i oglase trećih strana. Kompanija pruža pristup ovim vezama i oglasima trećih strana samo kao pogodnost za Vas i ne pregleda, ne odobrava, nadgleda, odobrava, garantuje ili daje bilo kakve izjave u vezi sa vezama i oglasima trećih strana. Sve veze i oglase trećih strana koristite na sopstvenu odgovornost i pri tome treba da primenite odgovarajući nivo opreza i diskrecije. Kada kliknete na bilo koju od veza i oglasa trećih strana, primenjuju se primenljivi uslovi i smernice treće strane, uključujući prakse privatnosti i prikupljanja podataka treće strane.

Drugi korisnici

Svaki korisnik sajta je isključivo odgovoran za bilo koji i sav sopstveni korisnički sadržaj. Pošto ne kontrolišemo korisnički sadržaj, prihvatate i slažete se da nismo odgovorni za bilo koji korisnički sadržaj, bilo da je taj sadržaj potekao od Vas ili od drugih korisnika. Saglasni ste da Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih interakcija. Ako postoji spor između Vas i bilo kog korisnika sajta, mi nismo u obavezi da se uključimo.

Ovim oslobađate Kompaniju i naše službenike, zaposlene, agente, naslednike i nalogodavce, i ovim se odričete svakog prošlog, sadašnjeg i budućeg spora, potraživanja, kontroverze, zahteva, prava, obaveza, odgovornosti, radnja i uzrok radnje svake vrste i prirode, koja je nastala ili proizilazi direktno ili indirektno ili koja se direktno ili indirektno odnosi na Sajt.

Kolačići i Web Beacons

Kao i svaka druga veb lokacija, amber.rs koristi „kolačiće“. Ovi kolačići se koriste za čuvanje informacija uključujući preferencije posetilaca i stranice na veb lokaciji kojima je posetilac pristupio ili posetio. Informacije se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naše veb stranice na osnovu tipa pregledača posetilaca i/ili drugih informacija.

Odricanje od odgovornosti

Sajt se pruža na osnovu „kao što jeste“ i „kako je dostupno“, a kompanija i naši dobavljači se izričito odriču bilo koje i svih garancija i uslova bilo koje vrste, bilo ekspresnih, podrazumevanih ili zakonskih, uključujući sve garancije ili uslove za prodaju , prikladnost za određenu svrhu, titulu ili tačnost. Mi i naši dobavljači ne garantujemo da će sajt ispuniti vaše zahteve, da će biti dostupan neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka, ili da će biti tačan, pouzdan, bez virusa ili drugog štetnog koda, potpun ili legalan. Ako važeći zakon zahteva bilo kakve garancije u vezi sa sajtom, sve takve garancije su ograničene u trajanju na devedeset (90) dana od datuma prve upotrebe.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, ni u kom slučaju kompanija ili naši dobavljači neće biti odgovorni Vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu izgubljenu dobit, izgubljene podatke, troškove nabavke zamenskih proizvoda ili bilo koje indirektne, posledične, primerne, slučajne, posebne ili kaznene štete koje proizilaze iz ovih uslova ili se odnose na njih ili na vašu upotrebu ili nemogućnost korišćenja sajta čak i ako je kompanija obaveštena o mogućnosti takve štete. Pristup i korišćenje sajta je po sopstvenom nahođenju i riziku, a Vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu na Vašem uređaju ili računarskom sistemu, ili gubitak podataka koji je rezultat toga.

Saglasni ste da naši dobavljači neće imati nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili se odnosi na ovaj ugovor.

Pojam i prestanak

U skladu sa ovim odeljkom, ovi Uslovi će ostati na snazi i na snazi dok koristite Sajt. Možemo suspendovati ili ukinuti vaša prava na korišćenje Sajta u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju, uključujući bilo koju upotrebu Sajta u suprotnosti sa ovim Uslovima. Po prestanku Vaših prava prema ovim Uslovima, Vaš nalog (ukoiliko ga imate) i pravo na pristup i korišćenje Sajta će odmah prestati. Razumete da svako ukidanje Vašeg naloga može uključivati brisanje Vašeg korisničkog sadržaja povezanog sa Vašim nalogom iz naših aktivnih baza podataka. Kompanija neće imati nikakvu odgovornost prema Vama za bilo kakvo ukidanje Vaših prava prema ovim Uslovima.

Politika autorskih prava

Kompanija poštuje intelektualnu svojinu drugih i traži da korisnici našeg sajta učine isto. U vezi sa našim sajtom, usvojili smo i primenili politiku poštovanja zakona o autorskim pravima koja predviđa uklanjanje bilo kakvog materijala koji krši autorska prava i ukidanje korisnika našeg sajta na mreži koji više puta krše prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava.

Uopšteno

Ovi Uslovi su podložni povremenom reviziji, i ako napravimo bilo kakve suštinske promene, možemo da Vas obavestimo slanjem e-pošte na poslednju adresu e-pošte koju ste nam dali i/ili tako što ćemo na vidnom mestu objaviti obaveštenje o promenama na našoj Sajt. Vi ste odgovorni da nam dostavite svoju najnoviju adresu e-pošte. U slučaju da poslednja adresa e-pošte koju ste nam dali nije važeća, naše slanje e-pošte koja sadrži takvo obaveštenje će ipak predstavljati efektivno obaveštenje o promenama opisanim u obaveštenju. Sve promene ovih Uslova stupaće na snagu najranije trideset (30) kalendarskih dana nakon što Vam pošaljemo obaveštenje e-poštom ili trideset (30) kalendarskih dana nakon našeg objavljivanja obaveštenja o promenama na našem sajtu. Ove promene će odmah stupiti na snagu za nove korisnike našeg sajta. Nastavak korišćenja našeg sajta nakon obaveštenja o takvim promenama će značiti da prihvatate takve promene i saglasni ste da budete obavezani uslovima i odredbama takvih promena

Elektronske komunikacije

Komunikacija između Vas i Kompanije koristi se elektronskim putem, bilo da koristite Sajt ili nam šaljete e-poštu, ili da li Kompanija objavljuje obaveštenja na Sajtu ili komunicira sa Vama putem e-pošte. Za ugovorne svrhe, Vi:

  • pristajete da primate komunikacije od Kompanije u elektronskom obliku;
  • saglasni ste da svi uslovi i odredbe, sporazumi, obaveštenja i druga komunikacija koju Vam Kompanija pruža elektronski ispunjavaju svaku zakonsku obavezu koju bi takva komunikacija zadovoljila da je u pisanoj formi.

Celokupni uslovi

Ovi Uslovi predstavljaju ceo Ugovor između Vas i nas u vezi sa korišćenjem Sajta. Naš propust da primenimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće delovati kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Naslovi odeljaka u ovim Uslovima služe samo radi pogodnosti i nemaju pravno ili ugovorno dejstvo. Reč „uključujući“ znači „uključujući bez ograničenja“. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nevažećom ili neprimenljivom, ostale odredbe ovih Uslova neće biti narušene, a nevažeća ili neprimenljiva odredba će se smatrati izmenjenom tako da je važeća i primenljiva u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. Vaš odnos sa kompanijom je odnos nezavisnog ugovarača i nijedna strana nije agent ili partner druge strane. Ovi Uslovi, kao i Vaša prava i obaveze ovde, ne smeju biti ustupljeni, podugovoreni, delegirani ili na drugi način preneti sa vaše strane bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije, a svaki pokušaj ustupanja, podugovaranja, delegiranja ili prenosa koji je u suprotnosti sa prethodno navedenim biće ništavan. Kompanija može slobodno da dodeli ove Uslove. Uslovi i odredbe navedeni u ovim Uslovima biće obavezujući za primaoce.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.

Informacije o autorskim pravima/žigovima. Copiright ©. Sva prava zadržana. Svi zaštitni znakovi, logotipi i uslužni znaci prikazani na Sajtu su naše vlasništvo ili vlasništvo trećih strana. Nije Vam dozvoljeno da koristite ove oznake bez naše prethodne pismene saglasnosti ili saglasnosti treće strane koja može posedovati oznake.

 

Kontakt informacije

Adresa: Ilije Birčanina 32

Email: [email protected]